Zásady ochrany osobních údajů

Tato pravidla stanoví způsob ochrany osobních údajů uživatelů (dále „Kupující“) internetového obchodu umístěného se webových stránkách www.gastrovesely.cz (dále jen „Internetový obchod“).

Odesláním registračního formuláře, určeného k založení individuálního účtu, umožňujícího uzavírat kupní smlouvy v Internetovém obchodu (dále „Účet“), jakož i dokončením a odesláním objednávky v Internetovém obchodu Kupující uděluje správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém tyto osobní údaje poskytl v registračním a v elektronickém objednávkovém formuláři.

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Gastrovesely s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Žižkova 703/72, PSČ 400 01, IČ: 07176210, DIČ: CZ07176210, provozovatel Internetového obchodu, jehož prostřednictvím prodává zboží (dále jen „Prodávající“).

Prodávající zpracovává údaje o Kupujících v rozsahu nezbytném ke sjednanému účelu, kterým je využívání Účtu, uzavírání kupních smluv, vyřizování objednávek, nabízení obchodu a služeb, vystavování faktur, vyřizování reklamací.

Prodávající uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Prodávající je dále ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Kupujícího, získané v souvislosti s prodejem výrobků nebo služeb, pro šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobně neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a zavazuje se své osobní údaje uvádět vždy správné a pravdivé, jakož i informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích.

Kupující má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Kupující má rovněž právo požádat Prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů. Prodávající je v takovém případě povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Kupující má právo žádat Prodávajícího o vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v takovém případě rovněž požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Kupující má právo kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností.

Za účelem zlepšení služeb poskytovaných Internetovým obchodem využívá jeho provozovatel soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace na prohlížeči uživatele a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Uživatel může kdykoliv zrušit ve svém internetovém prohlížeči možnost přijímání cookies, což však může vést k určitým potížím při užívání Internetového obchodu.

Soubory cookies jsou využívány pro účely:
přizpůsobení obsahu stránek Internetového obchodu preferencím uživatelů a optimalizaci využití jeho služeb, zejména tyto soubory umožňuji rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit stránky Internetového obchodu přizpůsobené jeho individuálním potřebám; vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé Internetového Obchodu využívají jeho služby, což umožňuje zdokonalovat jeho strukturu a obsah; zachování relace uživatele (po přihlášení), tak, že se uživatel nemusí opětovně přihlašovat v každé záložce Internetového obchodu. Internetový obchod používá tři druhy souborů cookies: krátkodobé („session cookies“), trvalé („persistent cookies“) a analytické. „Session cookies“ jsou dočasnými soubory, které jsou uchovávány v prohlížeči uživatele jen do doby odhlášení z Internetového obchodu. „Persistent cookies“ jsou uchovávány v prohlížeči po určitou dobu podle nastavení souboru cookie nebo do doby jejich zrušení uživatelem. Analytické cookies shromažďují informace o způsobu používání Internetového obchodu uživatelem, typu stránek, ze kterých byl uživatel přesměrován, jakož i počtu návštěv a době návštěv uživatele na stránkách Internetového obchodu. Tyto informace neevidují konkrétní osobní údaje uživatele, nýbrž slouží pouze pro vyhotovení statistik užívání Internetového obchodu. Za tímto účelem Internetový obchod používá řešení Google Analytics.

Prodávající si vyhrazuje možnost shromažďovat adresy IP navštěvujících stránky Internetového obchodu, které mohou pomoci při diagnostice technických problémů se serverem a vytváření statistických analýz (např. určování, z jakých oblastí je zaznamenáváno nejvíc návštěv). Kromě toho mohou být užitečné při administrování a zlepšování Internetového obchodu.

K osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím mají přímý přístup pouze pověření zaměstnanci a spolupracovníci Prodávajícího a určené osoby zabývající se správou Internetového obchodu, které k tomu byly zvlášť pověřeny.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám oprávněným k tomu ze zákona.

Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a že používá technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů přiměřenou rizikům a kategoriím údajů podléhajících ochraně, zejména chrání osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, jejích ztrátou nebo poškozením.